prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc.

Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr. h. c., se narodil v Písku do rodiny žijící v Čimelicích. V letech 1963–1968 studoval historii a dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během středoškolského a vysokoškolského studia pracoval jako průvodce na zámku Orlík a na zámku v Hluboké nad Vltavou, k těmto místům se později vrátil v knize věnované aristokratickým sídlům 19. století. Na konci roku 1968 získal zaměstnání v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. Tehdy byl přizván z nakladatelství Růže v Českých Budějovicích do redakce revue Arch, jejíž vydávání bylo zastaveno v květnu 1969.

Přestože dlouho nemohl pracovat v institucích, kde byly příznivé podmínky pro vědeckou práci, publikoval během let 1969–1984 několik knih a řadu studií o středověké architektuře. V době, kdy byl zaměstnán ve Středočeském muzeu v Roztokách, realizoval náročnou výstavu s velkou doprovodnou publikací věnovanou Umění doby posledních Přemyslovců. Monografie o cisterciáckých klášterech v Čechách a na Moravě vyšla dokonce v roce 1982 v prestižním nakladatelství Deutscher Kunstverlag v Mnichově. Až v roce 1984 byl přijat jako odborný pracovník do Ústavu dějin umění ČSAV.

V letech 1988–1989 absolvoval studijní pobyt ve Spolkové republice Německo umožněný nadací Konrad-Adenauer-Stiftung. Po změnách v roce 1989 převzal výuku dějin umění a památkové péče na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, v letech 1994–1995 působil jako hostující profesor na Technické univerzitě v Berlíně na ústavu, který vedl Prof. Dr. Robert Suckale.

Od 1. února 2000 působil z podnětu prof. Jaromíra Homolky jako docent, později jako profesor na Ústavu pro dějiny umění Filosofické fakulty University Karlovy. Založil, vybudoval a v letech 2003–2018 vedl Ústav dějin křesťanského umění na teologické fakultě Karlovy univerzity.

Za své dílo obdržel řadu ocenění, a to jak v České republice (např. Zlatá medaile Univerzity Karlovy), tak zejména v zahraničí (2005 – Herderova cena udělovaná osobnostem, které příkladně přispěly k zachování a rozmnožení evropského kulturního dědictví v intencích mírového porozumění národů; 2011 – čestný doktorát Technické univerzity v Drážďanech; 2015 – rytířský řád svatého Řehoře Velikého udělený papežem Františkem).