Otevřeli jsme

Po desetiměsíční rekonstrukci a třech měsících vybavování a přípravě jsme otevřeli refektář veřejnosti. V pátek 29. listopadu 2019 slavnostně požehnáním a koncertem, v sobotu přednáškami, ukázkami možností a činností a volnými prohlídkami.

Rekonstrukci refektáře zajistilo město Klatovy nákladem převyšujícím 36 miliónů korun. Vážíme si příspěvku Plzeňského kraje ve výši 8 miliónů korun. Děkujeme všem, kteří se podíleli na rekonstrukci, její přípravě i provedení. Proběhla v krátkém čase.

Prohlédněte si fotografie.

Na slavnostní otevření přijalo pozvání na 150 hostů, mezi kterými nechyběli senátor a náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast kultury a památkové péče Ing. Vladislav Vilímec, hejtman Plzeňského kraje Ing. Josef Bernard, poslanec PČR a primátor města Plzeň Mgr. Martin Baxa, náměstkyně hejtmana pro oblast ekonomiky, investic a majetku JUDr. Marcela Krejsová, biskup plzeňský Msgre. Tomáš Holub, provinciál české provincie Tovaryšstva Ježíšova P. Petr Přádka, SJ, a především zástupci města Klatovy, které obnovu jezuitské koleje zajistilo, starosta Mgr. Rudolf Salvetr a místostarostové Ing. Václav Chroust a  Ing. Martin Kříž. Pan Václav Chroust nejen že má velký podíl na úspěšném průběhu rekonstrukce, ale ujal se i moderování celého večera.

Slavnostní program zahájila Michaela Kostková sonátou pro sólové housle BWV 1001. Po přivítání Václav Chroust předal slovo hostům, kteří poděkovali těm, kteří se na rekonstrukci podíleli, hovořili o nedávné minulosti i přáli jezuitskému komplexu a jeho návštěvníkům dobrou budoucnost.

Pevně věřím, že se barokní srdce Klatov, kdysi nemocné, ale již dnes tepající, zcela uzdraví. Starosta Klatov Mgr. Rudolf Salvetr

Ing. Václav Chroust poděkoval všem, kteří vrátili baroknímu refektáři jeho minulou krásu. Připomněl jeho historii i rozvoj a význam Klatov v době, kdy jezuité v Klatovech pobývali.

Historie se bude opakovat; jsme rádi, že se do jezuitského refektáře vrací život. Místostarosta Klatov Ing. Václav Chroust, který na závěr pronesl modlitbu sv. Františka z Assisi Nejvyšší, slavný Bože, osviť temnoty mého srdce a dej mi Pane pravou víru, pevnou naději a dokonalou lásku, moudrost a poznání, abych splnil tvůj svatý a pravý příkaz.

Svá poděkování i svá přání vyjádřili i ostatní hosté – Ing. Martin Kříž, Ing. Vladislav Vilímec, Mgr. Martin Baxa a JUDr. Marcela Krejsová.

Těch osm miliónů jsme dali z celého srdce. Ing. Josef Bernard

Všem, kteří se na rekonstrukci podíleli i všem, kteří prostor naplní hudbou i slovem, požehnal spolu s P. Petrem Přádkou, SJ, plzeňský biskup Msgre. Tomáš Holub. Po jeho slovech zazněla slova z Písma. Žalm 122 (Carolo Luigi Pietragrua: Laetatus sum) provedlo Kolegium pro duchovní hudbu a Consortium musicum.

Jezuité umí propojovat radost života a „šibalství“ života s duchovními hodnotami. Přeji tomuto prostoru, aby byl v tomto směru maximálně jezuitský. Msgre. Tomáš Holub.


Slavnostnost celého večera završil koncert plzeňského orchestru Consortium musicum a sboru Kolegium pro duchovní hudbu z Klatov pod vedením Víta Aschenbrennera. Fanfárou Václava Benjamina Špírala orchestr přivítal do posledního místa plný sál. Následovaly skladby Johanna Sebastiana Bacha, Antonia Vivaldiho a Jana Dismase Zelenky. Vrcholem celého odpoledne a večera bylo Te Deum P. Gunthera Jacoba, OSB.

Prohlédněte si fotografie.


Sobotní program zahájili svými přednáškami pánové prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., a prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. První z nich se věnoval Tovaryšstvu Ježíšovu, mariánské úctě a zemskému patriotismu, druhý představil Jana Žižku ve všech jeho podobách i Jana Žižku, jako svou novou knihu, kterou si návštěvníci mohli domů odnést i s podpisem autora.

Prohlédněte si fotografie.

Až do tmy prošlo refektářem kolem dvou tisíc návštěvníků, pro které si Základní umělecká škola J. Kličky v Klatovech připravila program, který měl nejen představit činnost hudebních oddělení školy, zpestřit návštěvníkům prohlídku, ale i vyzkoušet, co všechno sál refektáře unese. Na pódiu se vystřídalo na 150 účinkujících v uskupeních ZUŠ, postupně Smyčcový kvartet (umělecký vedoucí Kateřina Klailová), Sedmikrásky (sbormistr Jaroslav Pleticha), Orchestrion (dirigent Jaroslav Pleticha), Kaňky (vedoucí Jan Kaňka), School and the Gang (vedoucí František Pelíšek) a Jazznonet (vedoucí Karel Bečvář).

V severním křídle si mohli návštěvníci vyzkoušet různé techniky tvorby v dílnách, které připravili Mgr. Jaroslav Vágner a lektoři knihovny.

Prohlédněte si fotografie.