Hudba slavnostního otevření

Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy a Consortium musicum Plzeň v rámci slavnostního otevření refektáře klatovské jezuitské koleje

Komorní sbor Kolegium pro duchovní hudbu z Klatov společně s komorním orchestrem Consortium musicum působícím v Plzni svými hudebními aktivitami a benefičními koncerty bezprostředně oživily zájem klatovské veřejnosti o prostory refektáře bývalé jezuitské koleje v Klatovech. Patřilo jim tak čelné místo v hudebním programu slavnostního znovuotevření refektáře v pátek 29. listopadu 2019.

Obě tělesa symbolicky navázala na benefiční koncerty minulých let zejména volbou pozvaných sólistů. Přední houslistka Anna Veverková i oba hráči na zobcové flétny – Martin Berger a Martin Rezek – tak nevystupovali v klatovském refektáři poprvé. I tentokrát za doprovodu Consortia nadchli publikum svojí virtuozitou zejména ve 4. Braniborském koncertu G dur Johanna Sebastiana Bacha a ve dvojkoncertu pro dvě zobcové flétny C dur Antonia Vivaldiho.

Instrumentální repertoár Consortia tematicky vycházel z charakteru večera. Krom úvodní slavnostně laděné Ceremoniální hudby, jež před několika týdny zkomponoval v sále přítomný nadějný plzeňský skladatel Václav Benjamin Špíral, zahrál orchestr úvodní sinfonii melodramu Jana Dismase Zelenky Sub olea pacis et palma virtutis (pod olivou míru a palmou ctnosti), jenž byl jezuity proveden v pražském Klementinu v roce 1723 u příležitosti korunovační návštěvy habsburského císaře Karla VI. a jeho manželky ve staroměstském jezuitském areálu.

Vrchol večera představovaly dvě skladby, k jejichž provedení se připojilo Kolegium pro duchovní hudbu. Obě tělesa provedla žalm 122 Laetatus sum (Zaradoval jsem se, když mi řekli: do domu Hospodinova půjdeme; jeho text před provedením přednesl Štěpán Špád), jejž ve starém polyfonním stylu, tzv. stile antico zkomponoval drážďanský skladatel Carlo Luigi Pietragrua působící u tamního dvora a komponující pro jezuity. Námět žalmu, stejně jako prostředí a doba jeho vzniku úzce souvisely se slavnostní příležitostí tohoto vystoupení. Skladba vznikla patrně 1. května 1713. Celý večer byl zakončen strhujícím provedením slavnostního Te Deum in B českého barokního skladatele P. Gunthera Jacoba, který pocházel ze sudetských oblastí jihozápadních Čech. Rodák z Gossengrün (Krajková) přirozeně lnul k česko-bavorskému pohraničnímu regionu. Hudební vzdělání získal v benediktinském klášteře Kladruby, později coby barokní poutník navštěvoval Pannu Marii Klatovskou (pobýval zde od 22. října do 29. listopadu roku 1731) a zavítal i do bavorského Neukirchen b. Hl. Blut. Te Deum zkomponoval G. Jacob v roce 1714 jako díkůvzdání za své uzdravení z morové rány v roce 1713. Publikum bylo nadšeno autorovou zálibou v kompozičních experimentech, stejně jako jeho typicky barokním patosem, ale zejména dech beroucím zvukem a úžasným interpretačním nasazením spojeného tělesa, jenž se příliš neodlišoval od špičkového projevu předních těles provozujících tzv. starou hudbu.

Požehnání

V pátek 29. listopadu Msgre. Tomáš Holub požehnal v klatovském refektáři místu i lidem. Ne každý měl možnost požehnání slyšet, i když mnohým je věnováno.

Bože našich otců i Bože náš
prosíme Tě,
aby toto byly prostory, ve kterých září světlo,
které otevírá lidem prostory jejich života hodnotám vznešeným.

A aby toto bylo místo,
ve kterém lidé se stávají příchutí dobra pro toto město,
i pro všechny, kteří sem přicházejí.

Prosím Tě, aby toto bylo místo,
které spojuje, dává naději
a otevírá lidská srdce pro schopnost milovat.

Buď s těmi, kteří se zasloužili,
aby toto místo znovu rozkvetlo.

Buď s těmi, kteří sem budou přicházet
a žehnej těm, kteří odsud budou vysláni,
aby světlo šířili ve svých domovech,
na místech, kde pracují a kam jsou posláni.

Požehnej toto místo
ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Otevřeli jsme

Po desetiměsíční rekonstrukci a třech měsících vybavování a přípravě jsme otevřeli refektář veřejnosti. V pátek 29. listopadu 2019 slavnostně požehnáním a koncertem, v sobotu přednáškami, ukázkami možností a činností a volnými prohlídkami.

Rekonstrukci refektáře zajistilo město Klatovy nákladem převyšujícím 36 miliónů korun. Vážíme si příspěvku Plzeňského kraje ve výši 8 miliónů korun. Děkujeme všem, kteří se podíleli na rekonstrukci, její přípravě i provedení. Proběhla v krátkém čase.

Pokračovat ve čtení →

Slavnostní otevření

Slavnostní otevření se uskuteční 29. listopadu 2019.

Od 19 hodin bude refektář slavnostně otevřen koncertem Kolegia pro duchovní hudbu a orchestru Consortium musicum, v němž mimo jiné zazní slavnostní Te Deum P. G. Jacoba.

V sobotu 30. 11. jsou od 9 hodin připraveny dvě přednášky významných historiků a na odpoledne hudební program několika uskupení, působících při ZUŠ Klatovy.

Volně prohlédnout rekonstruované prostory bude možné v sobotu během Dne otevřených dveří před přednáškami a po nich, tedy od 8 do 9 hodin a přibližně od 11 do 18 hodin.

Sledujte nás, aby vám neunikly podrobnosti.

https://www.facebook.com/refektar.klatovy

V refektáři se staví

Refektář prožívá svou velkou rekonstrukci. Po desítkách let, kdy byl jen využíván – většinou způsobem, který mu nebyl vlastní – se dočká obnovy do podoby téměř původní. I když některé prvky budou velmi moderní, duch by měl zůstat barokní.

Průběh prací můžete sledovat na fotografiích z kontrolních dnů.

https://www.facebook.com/refektar.klatovy/
Stránka refektáře na facebooku.